Pohdinta Nato jäsenyydestä 2.5.2022

Nato jäsenyyden selvitykset ovat olleet varsin laajat ja olen saanut kokonaisselvityksen, joka on ollut varsin merkityksellinen. Oma kantani on nyt vahvistunut, että Nato jäsenyyttä on syytä hakea.

Pohdinta 2.4.2022

Mahdollinen Nato jäsenyys

Oma kanta on vielä avoin mahdollisen jäsenyysden osalta. Hanke vaatii laajat kokonaisselvitykset, jotta tiedetään lopulliset kokonaisvaikutukset kun päätöksiä tullaan tekemään. Kun asumme lähellä Itärajaan niin vaikutukset tulevat olemaan varsin haasteelliset joka tapauksessa. Tämä olisi kaikkien vastuulisten päätöksen tekijöiden otettava huomioon lopullista päätöstä tehtässä.

Vaaliteemat Etelä-Karjalan aluevaaleissa 23.1.2022

Hyvinvointialue tehdään yhdessä.

 

Etelä-Karjalan kunnissa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, joista lähipalvelut on saatavissa sujuvasti ja nopeasti. Lähipalveluiden on tuettava alueiden hyvinvointia, jotta asukkaat voivat luottaa uuden aluemaakunnan toimintaan.
 
Uudistuksessa on pystyttä turvaamaan kaikkien Etelä-Karjalan kuntien alueiden olemassa olevien sopimuspalokuntien olemassaolo. Tämä tulee takaamaan alueiden pelastustoimien ja ensihoitojen palveluiden saatavuuden. Sopimuspalokuntien rooli on erittäin merkityksellinen sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen järjestämisessä.
 
Tulevan Etelä-Karjalan alueen työntekijöille on pystyttävä takaamaan työssä jaksaminen ja hyvinvointi. Työpaikkojen houkuttelevuus on pystyttävä ottamaan huomioon kun uutta henkilöstöä tullaan tarvitsemaan ja hakemaan koko toiminta-alueilla. Menetelmän on oltava tasapuolinen henkilöstön eri tehtävien osalta.

 

Huolenpito

 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus on turvattava mahdollisen sote-uudistuksen jälkeenkin.


Hyvinvointialueen toimintaa on kehitettävä edelleen maakunnallisena toimintana.


Kotona asuvien vanhusten palvelut on pystyttävä tuottamaan riittävän korkealla tasolla.


Omaishoitajien jaksamista on tuettava ja toimintaa kehitettävä.

Kohti määränpäätä!

Näillä edellä mainituilla keinoilla  saadaan palvelut turvattua koko Etelä-Karjalan alueella!

Vaaliteemat kuntavaaleissa 2021

Nuorten palvelut

Pienten lasten tulee edelleen saada päivähoitopalvelut ja koulutuksensa lähipalvelu periaatteella. Päivähoitopaikkojen ja koulujen investoinnit on saatava  tulevalla vaalikauden suurelta osin hoidettua kuntoon. Painopiste investoinneissa on olta kouluissa ja päivähoitokpdeissa. Nuorten ruokapalveluiden on oltava laadukasta edelleen.

Toisen asteen koulutus on muuttumassa erittäin voimakkaasti uuden lainsäädännön ansiosta. Verkkokoulutus on tulevisuudessa uusi toimintamuoto. Lähiopetuksen tulee painottua vahvasti käytännön ammattitaitoa lisääväksi. Opetussuunnitelman mukaisia työelämänjaksoja on pystyttävä kehittämään siten, että työnantajilla on mahdollisuus saada kannustimia työharjoittelupaikkojen järjestämiseen.

Koulutusalojen aloituspaikoista päätettäessä on otettava ensisijaisesti huomioon tuleva työvoimatarve, jotta nuorisotyöttömyys saadaan tulevaisuudessa minimoitua.

Maakunnassa on oltava alueellisesti kattava ammattikorkeakouluverkosto julkisuudessa esiintyneistä uhkakuvista huolimatta.

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston asemaa tulee pystyä vahvistamaan sekä edelleen kehittämään. Tämä tulee tapahtua Yliopiston sijainnin ja valittujen tiedesuuntauksien mukaisesti. Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun yhteinen kampusta on pystyttävä kehittämään

koulutus_yrit.jpgYrittäjyyden edellytykset

Korona-epidemian vaikutukset ovat olleet erittän haasteelliset yrittäjien kannalta katsottuna. Yrittäjiä on pyrittävä tukemaan tulevina vuosina valtion tuen lisäki myös kaupungin toimesta, jotta työllisyys saadaan paranemaan.

Maakunnallinen yritysrakenne muuttuu teollisesta toiminnasta erilaisten palveluiden tuottamisen ja pienyrittäjyyden suuntaan. Koulutuksen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen vaatii voimakkaita toimia, jotta tulevaisuudessa saadaan osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritysmaailman tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutuksen edelleen kehittäminen yhdessä tyonantajien kanssa on yksi tehokkain keino kouluttaa ihmisiä uusiin työtehtäviin.

Suomalainen maaseutu tulee pitää elinvoimaisena ja varmistaa sen yrittäjyyden edellytykset EU:n maataouspolitiikkauudistuksen jälkeenkin. Viisailla kotimaisilla pitkäjäntesillä ja tulevaisuuteen katsovilla päätöksilla on mahdolisuus luoda uusia työpaikkoja maaseudulle ja sen ympärille.

Kattavaa valokuituverkkoa pystyttävä rakennettamaan Lappeenrantaan

Lappeenrannan kaupunki on erittäin laaja jossa verkkoyhteydet eivät toimi tasavertaisesti. Verkkoyhteuksien hankkeeseen on panostettavasillä avustusrahoitusta on haettavissa.

Vuoden 2021 alusta astui voimaan uusi laajakaistalaki. 15.3.2021 julkaistiin Suomen kestävän kasvun ohjelma, jossa osoitetaan valokuituverkoille 50 miljoonaan euroa. EU tukirahan käyttö alkaisi syksyllä 2021 ja jatkuisi vuodelle 2026.  Tukirahaa on myös saatavissa EU:n maaseuturahastosta 16 miljoonaan euroa seuraavien vuosien aikana.

huolenpito.jpgHuolenpito

Ikärakenteen muuttuessa voimakkaasti tulevina vuosina vaaditaan uudenlaisia toimintatapoja palveluiden tuottamiseen nuorille, työtätekeville ja ikääntyneille. Tähän muuttuneeseen tarpeeseen pystymme vastaamaan ammattiinsa hyvin koulutetun työvoiman ja uusien toimintatapojen avulla.  

Vanhusten kodinomaista asumista on pystyttävä tukemaan ja lisäämään. Tässä tarvitaan monenlaisia palveluiden tuottajia joita on koulutettu tehtäviinsä palvelun laadun varmistamiseksi. Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä suurempi huomio.

Maakunnallista Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriä on kehitettävä edelleen niin, että palveluita tuodaan lähelle niitä tarvitseville. Mahdollisesta soteuudistuksesta huolimatta palveluita on pystyttävä edelleen saamaan lähipalveluperiaatteella.

Alueellinen tasa-arvo

Lappeenranta on pinta-alaltaan erittäin laaja. Kuntalaisten palveluiden on olatava tasavertaisia asuinpaikasta riippumatta. Tähän on kiinnitettävä huomio kun päätöksiä tullaan tulevaisuudessa tekemään.


Maksaja Jouni Kemppi